Teachers  

 

P.4

P.5

P.6

A

Shum Sau Yan

Ho Tin Yui

Shum Sau Yan*

B

Huang Jingjing*

Leung Ching Man*

Ho Ka Sing  

C

Leung Chin Hung

Ho Tin Yui

Shum Sau Yan

D

Huang Jingjing

Leung Chin Hung

Shum Sau Yan

E

Ho Tin Yui

Lai Sze Man

Ho Ka Sing