English

Panel Chairperson: 

Yeung Chi Tak, William

Panel Vice-Chairperson:

Leung Ching Man, Jennifer & Szeto Cho Yi, Joey

NET (Native-speaking English Teacher) :

Alana Maureen Pino

NES  (Native English Support) :

Mabel Fung

Classroom Assistant :

Noah Chao

 

 

Levels /

Class

P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

 

Coordinators

Leung

Ching Man,

Jennifer

Wai

Ka Yee,

Helen

Cheung

Wai Fong,

Iris

Szeto

Cho Yi,

Joey

Lai

Sze Man,

Ronnie

Shum

Sau Yan,

Silvia

A

Leung

Ching Man,

Jennifer

Shum

Sau Yan,

Silvia

Lai

Cho Lee,

Julie

Yeung

Chi Tak,

William

Cheung

Wai Fong,

Iris

Yeung

Chi Tak,

William

B

Chan

Ka Yiu,

Wendy

Wai

Ka Yee,

Helen

Li

Wai Yi,

Ellen

Au

Wing Yan, Victoria

Leung

Ching Man,

Jennifer

Law

Po Kuen,

Helen

C

Lai

Cho Lee,

Julie

Ho

Ka Sing,

Desmond

Kwan

Kwai Chu,

Georgiana

Leung

Chin Hung,

Archie

Chan

Wing Yan,

Chloe

Yau

Suk Mei,

Flavia

D

Szeto

Cho Yi,

Joey

Li

Wai Yi,

Ellen

Lam

Tsz Wa,

Locke

Chan

Ka Yiu,

Wendy

Wai

Ka Yee,

Helen

Shum

Sau Yan,

Silvia

E

Law

Po Kuen,

Helen

Leung

Chin Hung,

Archie

Cheung

Wai Fong,

Iris

Szeto

Cho Yi,

Joey

Lai

Sze Man,

Ronnie

Kwan

Kwai Chu,

Georgiana

2F

/

Au

Wing Yan, Victoria

/

/

/

/

1S

Yau

Suk Mei,

Flavia

/

/

/

/

/